Rajasthan Lion Team

Dare Delhi Team

Punjab Smashers Team

Maharashtra Pirates Team